VVD Lopikerwaard wil meer vrijheden

Donderdag 18 november vindt in De Bilt de Ledenvergadering plaats waarbij de verkiezingsprogramma's van Provinciale staten en Waterschapsverkiezingen 2019 worden vastgesteld. Lokaal netwerk VVD Lopikerwaard heeft vier amendementen ingediend om de lokale programma's te faciliteren.

© Eike Michler

Donderdag 18 november vindt in De Bilt de Ledenvergadering plaats waarbij de verkiezingsprogrmma's van Provinciale staten en Waterschapsverkiezingen 2019 worden vastgesteld. Lokaal netwerk VVD Lopikerwaard heeft vier amendementen ingediend. De tekstvoorstellen vragen de teksten zo te wijzigen dat ze ondersteunend zijn aan onze lokale programma's. De voorgestelde tekstwijziging stelt voor het meer aan de lokale politiek te laten om pragmatische keuzes te maken over het bouwen buiten de rode contouren en uitbreiding mogelijk te maken van bedrijventerreinen, waardoor werk dichtbij behouden blijft. 

Leden van VVD regio Midden Nederland zijn van harte uitgenodigd voor de Algemene Vergadering in het teken van de verkiezingsprogramma's voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2019. De AV 2B. Datum: 18 oktober 2018. Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Duur tot ca. 22.00 uur. Locatie: H.F. Wittecentrum, Henri Dunantplein 4 De Bilt.

Agenda
1. Opening en vaststellen agenda
2. Besluitenlijst vorige vergadering
3. Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Utrecht
a. Toelichting
b. Amendementen

4. Verkiezingsprogramma Waterschap HDSR
a. Toelichting
b. Amendementen

5. Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2019
a. Amendementen
6. Campagne
7. Politieke actualiteit

8. Rondvraag en Sluiting

Omdat we van mening zijn dat het provinciale programma ondersteunend moet zijn aan de lokale programma's hebben we vier amendementen voorgesteld. De argumentatie treft u hieronder. 
De tekstvoorstellen worden/zijn 14 oktober aan de netwerkleden meegestuurd als bijlage van onze nieuwsbrief van 14 oktober. 

Toelichting amendement 1 (281-286). De VVD stelt Liberale keuzes te bieden. Het besluiten over het bouwen buiten de rode contour moet dan ook dichter bij de inwoners en lokale politiek worden gebracht. Waarbij we niets afdoen aan het principe van binnenstedelijke bebouwing. Termen als 'iets pragmatischer met de rode contour omgaan als er daarvoor een paar meter overheen moet worden gebouwd' helpen de besluitvorming niet. Uit de paragrafen van Baarn, Houten, Lopik, Montfoort, Oudewater, Rhenen, Soest en Woerden blijkt dat de rode contouren de beoogde groei in de weg staan. In het gemeentelijk verkiezingsprogramma van VVD IJsselstein wordt bovendien woningbouw aan de Nedereindse plas voorgesteld. In basis stellen we daarom bijgaande tekst voor, waardoor per relevante gemeenteparagraaf de term 'pragmatisch' een scherpere context krijgt. 

Toelichting amendement 2 (292-296). Betreft tekstuele aanpassing. Primair moet met de inwoners en direct omwonenden overleg plaatsvinden. Aangrenzende gemeenten liggen, in de schaalgrootte waar het hier over gaat, niet in de buurt van de beoogde locaties. Waar dit wel tegen een gemeentegrens ligt valt dit vanzelf onder het organiseren van lokaal draagvlak.

Toelichting amendement 3 (560-563) De slotzin van de paragraaf 'Ruimtelijke ontwikkeling'(212) is dat provincie Utrecht is begonnen om gemeenten te ondersteunen de winkelleegstand terug te dringen. Dat zorgt ervoor dat onze steden en dorpen levendig blijven met de noodzakelijke winkelvoorzieningen zodat ze aantrekkelijk zijn om er te wonen. Welk beleid hierin wordt gevolgd staat er niet bij. Immers winkelleegstand dring je vooral terug door voldoende dynamiek om de binnensteden toe te staan. De paragrafen die daar op van toepassing zijn ondersteunen dat (nog) niet.

Toelichting amendement 4 (221-223) Het conceptprogramma gebruikt het argument dat thuiswerken of werk op afstand steeds populairder wordt (304 t/m 307), waardoor de vraag naar klassieke kantoorgebouwen afneemt. Ditzelfde argument is van toepassing voor het toestaan van evenredig over de provincie te verdelen woningbouw, terwijl de beperking ervan in relatie tot bereikbaarheid wordt opgevoerd (297). Het bevorderen van werk dicht bij huis draagt eraan bij dat de dynamiek rond binnensteden en kernen behouden blijft en beperkt het woon-werkverkeer.

https://regiomiddennederland.vvd.nl/activiteiten/12998/algemene-ledenvergadering-av2-b-utrecht